Bilskatt, fordonsskatt, skatt på tung terrängvagn som tillhör skatteklass 1.

För fordon i denna kategori kan skattevikten vara högst 18000 kg (2 axlar) resp 32000 kg (3 eller fler axlar).

Tunga terrängvagnar tillhör skatteklass I om de används för transport av gods på andra vägar än enskilda vägar, om transporterna inte är begränsade till sådana som anges i 2 kap. 17 § första stycket 1, 2a, 2b eller 2d VSL.

Tunga terrängvagnar som inte tillhör skatteklass I tillhör skatteklass II. Detta innebär att det måste finnas legalt stöd för att en tung terrängvagn ska hänföras till skatteklass I och bli beskattad (prop. 2005/06:65).

Tillfällig användning i skatteklass I

En tung terrängvagn av skatteklass II får tillfälligt användas på sådant sätt som avses för skatteklass I. Den tillfälliga användningen får vara högst 15 dagar vid varje tillfälle och bör inte vara mer än vid tre tillfällen per år. Vid den tillfälliga användningen beskattas den tunga terrängvagnen som skatteklass I (2 kap. 16 § 3 VSL).

Tung terrängvagn i skatteklass 2 är inte skatteskyldig.

Bilskatt Tung terrängvagn

Gilla oss så vi dig!

Tips