Bilskatt, fordonsskatt, skatt på traktor och motorredskap skatteklass 1.

Följande traktorer hör till skatteklass I.

Traktorer med tjänstevikt över 2 ton

Traktorer som har en tjänstevikt över 2 ton och som används för transport på andra vägar än enskilda tillhör skatteklass I (2 kap. 16 § 1 VSL). Undantag från den huvudregeln finns för bl.a. traktorer som används i jordbruk, läs nedan under Traktorer skatteklass II.

Traktorer som är ombyggda bilar

Traktorer som är ombyggda bilar (s.k. epa- eller A-traktorer) tillhör skatteklass I (2 kap. 16 § 4 VSL).

Traktorer som är specialkonstruerade dragfordon

Traktorer som är särskilt konstruerade för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden tillhör skatteklass I (2 kap. 16 § 5 VSL). Dessa traktorer är specialkonstruerade dragfordon som används för att bl.a. dra påhängsvagnar till och från båtar inom hamnområden.

Följande traktorer tillhör skatteklass II.

Traktorer för transport av produkter och förnödenheter

Traktorer som avses i 2 kap. 16 § 1 VSL och som används uteslutande eller så gott som uteslutande för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske tillhör skatteklass II. Andra transporter får utföras i endast ringa omfattning. 10 procent av den totala körtiden kan anses som ringa omfattning, d.v.s. så gott som uteslutande (prop. 1986/87:50).
  Exempel på denna typ av produkter:
 • Från lantbruk: mjölk, djur, spannmål, potatis, betor, hö, halm
 • Från skogsbruk: ved, timmer
 • Från yrkesmässig växtodling: grönsaker, frukt, bär, plantskoleblommor, frön
 • Från yrkesfiske: fisk
För att räknas som produkter får dessa inte vara bearbetade i någon större utsträckning än vad som normalt sker på fältet eller i skogen, ombord på fartyget eller i växthuset eller plantskolan. Exempel på förnödenheter är utsäde, plantor, foder, gödsel och fiskeredskap. För traktorer i skogsbruk gäller att den sammanlagda lasten inte får överstiga 15 ton.

Traktorer för andra transporter

  Traktorer som avses i 2 kap. 16 § 1 VSL tillhör skatteklass II om transporterna är begränsade till följande:
 • Transport av endast traktorn med förare. Traktorn måste alltså köras utan last och utan att någon passagerare åker med. Som sådan transport räknas också om traktorn kör med släpvagnen tom.
 • Godstransporter vid passage över en väg.
 • Transport av gods som är lastat på traktorn. Här avses t.ex. gods i grävskopan eller behållare som är monterad på traktorn.
 • Transport vid färd till eller från en arbetsplats, ett försäljningsställe eller liknande av redskap som ska drivas med traktorn eller av sådant gods som föraren behöver. Det kan exempelvis vara en kalkspridare som sprider kalk när den dras av traktorn. Med gods som föraren behöver avses t.ex. en personbil som tas med på en släpvagn och som föraren ska använda för hemtransport. Som gods som föraren behöver räknas däremot inte t.ex. en grävmaskin som används av föraren på arbetsplatsen.

Traktorer som inte tillhör skatteklass I

Traktorer som inte tillhör skatteklass I tillhör skatteklass II (2 kap. 17 § tredje stycket 1 VSL). Detta innebär att det måste finnas legalt stöd för att en traktor ska hänföras till skatteklass I och bli beskattad. Om det inte finns något sådant stöd tillhör traktorn skatteklass II (prop. 2005/06:65).

Tillfällig användning i skatteklass I

En traktor skatteklass II får tillfälligt användas på sådant sätt som avses för traktor skatteklass I. Den tillfälliga användningen får vara högst 15 dagar vid varje tillfälle och bör medges för högst tre tillfällen per år. Vid den tillfälliga användningen beskattas traktorn i skatteklass I (2 kap. 16 § 1 och 2 kap. 18 § första stycket VSL).

Traktor och motorredskap i skatteklass 2 är inte skatteskyldig.

Bilskatt Traktor

Bilskatt

Bilskatt (fordonsskatt) betalas till staten för alla i Sverige skatteskyldiga fordon vilket är dom flesta fordon registrerade i vägtrafikregistret. För fordon som är avställda eller är skattebefriade behöver skatt inte betalas. Bilskatt har vi betalat i Sverige sedan 1922, det urpsrungliga syftet med bilskatt var att betala för vägunderhåll och vägförslitning som orsakades av bilar/fordon.

Räkna bilskatt 2017

Räkna bilskatt / fordonsskatt för alla typer av fordon, välj vilken typ av fordon du vill beräkna skatten för. Skatten räknas ut automatiskt utifrån skatteverkets fordonsskattetabeller. Du kan alltså räkna ut fordonsskatt för alla fordon även om du inte vet dess registreringsnummer.

När ska bilskatten betalas

Sista siffran i fordonets registreringsnummer avgör vilken månad som skatten ska betalas, skatten ska vara betald och Transportstyrelsen tillhanda senast sista dagen den månaden. Om skatten är högre än 3600 kr delas den automatiskt upp på 3 betalningar per år.

Läs mera om vem som ska betala bilskatten vid ägarbyte.

Vad avgör bilskattens storlek

Bilskatten beror på / beräknas olika beroende på typ av fordon samt beroende på årsmodell, skattevikt, drivmedel, koldioxidutsläpp mm.

Koldioxidbaserad fordonsskatt

Fordonskatten beräknas utifrån mängd utsläpp av koldioxid (co2).

Viktbaserad fordonsskatt

Fordonsskatten beräknas utifrån fordonets tjänstevikt eller totalvikt (skattevikt).

Skattevikt

Fordonets skattevikt är den uppgift som används i beräkningen vid viktbaserad fordonsskatt. Vad skattevikten utgörs av varierar beroende på fordonskategorin.
 • För personbilar, traktorer och motorredskap är skattevikten fordonets tjänstevikt.
 • För släpvagnar, lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar är skattevikten fordonets totalvikt, det vill säga tjänstevikt + maxlast, dock högst den bruttovikt som fordonet får ha på vägar som tillhör bärighetsklass 1 (BK 1).
 • Skattepliktiga fordon

  Följande fordon är skattepliktiga: personbil, lastbil, buss, motorcykel, traktor klass 1 (trafiktraktor), motorredskap, släpvagn, tung terrängvagn.

  Skattebefriade fordon

  Följande fordon är befriade från skatteskyldighet, alltså skattebefriade: personbil, motorcykel, lastbil och buss äldre än 30 år (som inte används i yrkesmässig trafik), moped, traktor klass 2 (jordbrukstraktor), tung terrängvagn (enskild väg), motorredskap klass 2 (max 2000kg tjänstevikt), räddnings- brandfordon, påhängsvagn (över 3000kg som dras av dieseldriven personbil, lastbil, buss eller terminaltraktor), lätt släpvagn (750kg totalvikt), terrängskoter, snöskoter och terränghjuling. Tillfälligt registrerade och avställda fordon behöver inte betala skatt.

  Gilla oss så vi dig!

  Tips